Pyronia tithonus

Pyronia tithonus - Lobito agreste